Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 De klant wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard te hebben. Ingeval van tegenstrijdige verkoopsvoorwaarden blijven onze voorwaarden toepasselijk, behalve indien schriftelijk een tegengesteld akkoord werd vastgesteld.

 1. Bestellingen

De aanbiedingen en de bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging ondertekend door een lid van onze firma die hiertoe gevolmachtigd is. Bij het sluiten van een transactie verbindt de klant er zich toe de leveringen van de bestelde koopwaren in ontvangst te nemen. Ingeval van een bestelling bij afroep verbindt de klant zich er toe de levering van de koopwaren binnen de vastgestelde termijn op te nemen. Indien de koopwaren niet worden opgeroepen na aanmaning van onzentwege, behouden wij ons het recht voor koopwaren ambtshalve op te sturen en de volledige betaling van bestelling op te eisen. Indien de bestelling wordt opgezegd zal de verkoper vrij zijn hetzij de aanvaarding van de levering en de volledige betaling van de koopwaren te vervolgen, hetzij een vergoeding bepaald op 25% van de bestelling op te eisen.

 1. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend. De niet-eerbiediging van de vermelde leveringstermijnen kan in geen geval voor de klant een motief zijn om schadevergoeding te eisen.

 1. Prijs

Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, catalogi en aanbiedingen zijn exit B.T.W. Onze prijzen zijn onderworpen aan de marktwisselingen en aan de evolutie van de koers van de deviezen.  Zij zijn pas definitief op de dag van de bevestiging van de bestelling van de klant.

 1. Expeditie / Transport

Voor Benelux zal een minimum van 15 € als transportkosten worden aangerekend voor alle bestellingen onder de 500 €. De dringende zendingen  zijn altijd ten laste van de koper. De verkopen naar het buitenland houden altijd het beding ‘vertrek uit magazijn’, evenals de verkopen van verbruikbare goederen op basis van papier.

 1. Aanvaarding

De ondertekening door de klant van het proces-verbaal van levering en ontvangst, houdt aanvaarding in van de koopwaren. In alle gevallen dienen alle klachten, om geldig te zijn, ons per aangetekende zending te bereiken binnen de acht dagen na levering.

 1. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van de artikels 1138 en 1583 B.W. zal de eigendomsoverdracht van de geleverde koopwaren slechts plaatsvinden na volledige betaling. Indien de koper in gebreke blijft te betalen en indien wij hem per aangetekende brief tot betaling hebben aangemaand, mogen wij in de volgende aangetekende brief kiezen voor de terugname van de geleverde koopwaren zodanig dat het oorspronkelijk contract van rechtswege vernietigd wordt. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het aangetekend schrijven, de dag na verzending en dit met poststempel als bewijs.

 1. Facturatie

Wij behouden ons het recht voor geleverde koopwaren te factureren, zelfs indien de levering onvolledig was.

 1. Regeling van de facturen

Onze facturen zijn betaalbaar bij de levering en ten huize van de verkoper in de munt van de facturatie. De eerste bestellingen gebeuren altijd tegen onmiddellijke betaling. De kredietvoorwaarden kunnen toegekend worden mits aanvaarding van een gunstig kredietdossier en binnen de grenzen van de aldus geopende kredietlijn. De voorwaarden zullen op elk ogenblik kunnen herzien worden in functie van de ervaring met de betalingen en de elementen van het kredietdossier.

 1. Niet betaling op de vervaldag

Het gebrek van betaling van een factuur op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden en zou aanleiding kunnen geven, indien wij dit vragen, tot de ontbinding van de lopende contracten wegens fout van de klant. Ingeval van ingebrekestelling van onzentwege zal een forfaitaire vergoeding aangerekend worden van 10% van de facturen bedragen met een minimum van 125 € en incasso kosten van 5% van de facturen bedragen. Bovendien zullen de verwijlintresten berekend worden tegen een voet van 8% per jaar, en zullen zelfs per maandfracties worden aangerekend vanaf de facturatie datum.

 1. Wissel, cheques, lastgeving en ontvangstbewijzen

Brengen geen schuldvernieuwing mee, noch afwijkingen van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. Goederen in bruikleen

De klant is verplicht de goederen in bruikleen steeds als een goede huisvader in perfecte staat van onderhoud en werking te bewaren. Hij zal het dagelijks onderhoud van de goederen uitvoeren en de goederen in uitstekende staat van reinheid houden. De kosten van vervanging en/of herstelling zijn steeds ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe alle derden en eventuele schuldeisers (zoals eigenaars, belastingen, enz…) te verwittigen dat de goederen niet vatbaar zijn voor enig beslag. De klant verbindt zich ertoe op het einde van de overeenkomst, de goederen terug te geven en ons deze ter beschikking te stellen in dezelfde staat als bij ontvangst.

 1. Bevoegdheidsclausule

De Rechtbanken van het arrondissement van de debiteur is bevoegd in geval van geschil.