ISB Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ISB van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen ISB zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 november 2017.

Rollen van ISB [1]

ISB is enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in ISB. Anderzijds is ISB ook als dienstenleverancier verwerker waarbij we mogelijks in aanraking komen met persoonsgebonden gegevens van onze klanten/prospecten. Als verwerker wordt een verwerkingsovereenkomst voorzien conform de wetgeving die door beide partijen nagelezen en getekend dient te worden.

ISB zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.

Activiteiten van ISB

Klassieke dienstverlening (consultancy): dit omvat 95% van de activiteiten en bestrijkt verschillende domeinen zoals o.a. Software & Networking.

Welke gegevens worden verzameld? [2]

Consultancy:

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers/… en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Via onze website: https://infserv.com/contact kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met ISB.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten o.a.:

 • Bedrijf
 • Adresgegevens (straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer
 • Optioneel: Mobiel nummer

 Waarom verzamelen we uw gegevens? [3]

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

Consultancy en Website Contactformulieren

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de AVG-wetgeving stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, gsm, email enz.
 • Ondersteuning vanaf de servicedesk/permanentie
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Verzorgen van opleidingen
 • Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [4]

Consultancy

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries en netwerkevents
 • Andere

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [5]

Consultancy

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens dewelke niet onder de wettelijke bewaartermijnen vallen nog tien jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

Overdracht aan derde partijen [6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van ISB. In het kader van een vacature kan uw kandidatuur wel voorgesteld worden aan potentiële werkgevers, dit gebeurt enkel na expliciete toestemming.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met ISB. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

ISB doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Technisch voorzien we onder andere:

 • Encryptie van de harde schijven van onze laptops
 • Encryptie van Internet gegevensuitwisseling via https (ssl)
 • Encryptie van de backups
 • Two-factor authenticatie voor wat betreft toegang tot paswoorden
 • Enz. 

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid en bijhorend actieplan, een privacy verklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de AVG wetgeving en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens [10]
 • Recht op wijziging van gegevens [11]
 • Recht op gegevenswissing [12]
 • Recht op dataoverdracht [13]
 • Recht van bezwaar [14]
 • Recht op beperking van de verwerking [15]
 • AVG – Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten:

Contactgegevens [16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van ISB. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: ISB NV

Info Service BelgiumDok Noord 2
B-9000 Gent
Tel: + 32 9 265 97 70


Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door ISB gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop ISB NV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35


https://www.privacycommission.be/nl/contact

[1] Artikel 5, lid 1(a)

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1

[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

[4] Artikel 6

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[10] Artikel 15; artikel 12, lid 1

[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1

[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1

[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1

[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;